شرکت

آدرس:ایران-تهران-خیابان پانزده خرداد-میدان ارگ-پلاک 228

تلفن: 55597347-021

                      ایمیل:info@aftabplastalborz.com

کارخانه

آدرس: ایران-سمنان-شهرک صنعتی گرمسار-خیابان صنعت نهم-پلاک 140

تلفن:023-34557187

023-34557173

ایمیل: info@aftabplastalborz.com

تماس با ما

شرکت

آدرس: ایران-تهران-خیابان پانزده خرداد-میدان ارگ-پلاک 228

تلفن:55597347-021

021-55597988

 info@aftabplastalborz.com:ایمیل

کارخانه

آدرس: ایران-سمنان-شهرک صنعتی گرمسار-خیابان نهم صنعت-پلاک 140

تلفن:34557187-023

023-34557173

 info@aftabplastalborz.com:ایمیل

تماس با ما